Algemene voorwaarden – Taktila™

Artikel 1 – Definitiebepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs- ambachts- en/of beroepsuitoefening;
b. Digitale inhoud; gegevens die in digitale vorm geproduceerd en/of geleverd worden;
c. Duurovereenkomst; een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
d. Duurzame gegevensdrager; elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat partijen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode, die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
e. Studio Xplo; de eenmanszaak Studio Xplo, initiatief van Jofke van Loon, houder van alle intellectuele eigendomsrechten van Jofke® en Taktila™, gevestigd aan de St. Annastraat 20, 5025 KB te Tilburg, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: 17216145. Per e-mail bereikbaar op info@taktila.com;
f. Overeenkomst of aanvullende overeenkomst: iedere individueel tussen Studio Xplo en de consument tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het aangaan van enige rechtshandeling, daaronder in ieder geval begrepen de overeenkomst voor het verkrijgen van producten en/of diensten die Studio Xplo aanbiedt, waarop deze voorwaarden van toepassing is verklaard;
g. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen StudioXplo en de consument tot stand komt als bedoeld onder f, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
h. Partijen; Studio Xplo en de consument tezamen;
i. Product en/of dienst; iedere door Studio Xplo aangeboden product en/of dienst, onderdeel van de overeenkomst;
j. Taktila™: de methode en serie, ontwikkeld door Jofke®, ontstaan vanuit de hulpvraag en belevingswereld van mensen met een visuele beperking. Taktila™ maakt haptische kleurbeleving en beeldvorming mogelijk. Taktila™ en Jofke® zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de Europese Unie.
k. Techniek voor communicatie op afstand; ieder middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en Studio Xplo in dezelfde ruimte te hoeven zijn samengekomen;
l. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Xplo en iedere overeenkomst die tussen Studio Xplo en de consument, al dan niet langs de elektronische weg, tot stand komt, voor zover de consument kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst op afstand langs de elektronische weg tot stand komt, dient Studio Xplo voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst deze voorwaarden in digitale vorm aan de consument ter beschikken stellen, op een zodanige wijze zodat de consument hiervan kennis kan nemen en door de consument eenvoudig kan worden gedownload en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien zulks niet mogelijk is, zullen deze voorwaarden voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst op andere wijze aan de consument worden toegezonden.
3. Studio Xplo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van een dergelijke wijziging stelt Studio Xplo de consument onverwijld op de hoogte. Tenzij de consument instemt met de gewijzigde bepalingen, blijven de oude bepalingen onverkort jegens de consument gelden voor de duur van de rechtsbetrekking waarop deze voorwaarde van toepassing zijn verklaard.
4. Gehele of gedeeltelijke vernietiging dan wel nietigheid van een of enkele bepalingen van deze voorwaarden dan wel de overeenkomst leidt niet tot vernietiging c.q. nietigheid van de gehele voorwaarden en/of overeenkomst. De niet vernietigde c.q. nietigverklaarde bepalingen blijven onverkort van kracht.
5. Indien onduidelijkheid ontstaat omtrent de uitleg van een der bepalingen van deze voorwaarden of de overeenkomst, dient uitleg plaats te vinden naar de geest van de bepaling en de betekenis die partijen in redelijkheid aan deze bepaling mochten toekennen.

Artikel 3 – Verbod bedrijfsmatig gebruik en intellectueel eigendom

1. De producten en/of diensten die onderdeel uitmaken van de overeenkomst zijn uitsluitend ontwikkeld voor particulier gebruik door consumenten.
2. Het is niet toegestaan de producten en/of diensten die onderdeel uitmaken van de overeenkomst voor beroeps- of bedrijfsmatige toepassing te gebruiken of verkrijgen. Indien de consument beroeps- of bedrijfsmatig gebruik wenst te maken van de producten en/of diensten van Jofke® dan wel Taktila™, dient hiervoor een gebruikerslicentie te worden verworven.
3. Handelen in strijd met de vorige leden levert een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Jofke en Studio Xplo op, waarmee de overtreder onmiddellijk en zonder dat hiervoor eerst verzuim hoeft in te treden een boete verschuldigd is van €50.000,-, een en ander onverminderd het recht van Studio Xplo dan wel Jofke om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Ieder aanbod geldt als vrijblijvend. Aan een aanbod kan door de consument geen rechten worden ontleend, zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2. Het aanbod bevat in ieder geval:
a. De prijs, exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
b. Indien van toepassing, de leveringskosten;
c. De wijze van betaling, levering en/of uitvoering van de overeenkomst;
d. Een volledige en nauwkeurige beschrijving van de producten en/of diensten waarop het aanbod betrekking heeft;
e. Indien er sprake is van een duurovereenkomst: de duur c.q. looptijd van de overeenkomst;
f. De vervaltermijn van het aanbod.
3. Indien in het aanbod gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen en/of foto’s, draagt Studio Xplo er zorg voor dat deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product en/of dienst inhoudt.
4. Kennelijke fouten en/of vergissingen in het aanbod, een offerte en/of de overeenkomst binden Studio Xplo niet, tenzij de consument er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de weergave juist was.
5. Als kennelijke fouten en/of vergissingen als bedoeld in lid 4 wordt in ieder geval verstaan een kennelijke fout in een bedrag in de vorm van een onjuist geplaatste komma c.q. decimalenteken en een kennelijke schrijf-, spel en/of taalfout.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. Indien de consument een aanbod van Studio Xplo aanvaard stuurt Studio Xplo per omgaande een bevestiging van deze aanvaarding.
2. Indien Studio Xplo overeenkomstig lid 1 de aanvaarding bevestigt, komt de overeenkomst tot stand.
3. Studio Xplo treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van het elektronische verkeer en zorgt voor een veilige webomgeving.

Artikel 6 – Plichten consument

1. De consument draagt zorg voor het volledig, juist en tijdig aandragen van alle gegevens die Studio Xplo nodig heeft voor het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst.
2. Onjuistheid van de door de consument verstrekte gegevens komt voor rekening van de consument.
3. Onbevoegdheid van de consument kan Studio Xplo niet worden tegengeworpen. Indien Studio Xplo schade lijdt als gevolg van onbevoegdheid van de consument is de consument hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

1. De consument heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen c.q. ontbinden.
2. De consument kan het herroepingsrecht inroepen door gebruikmaking van het hiervoor door Studio Xplo ter beschikking gestelde standaardformulier dan wel door een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring aan Studio Xplo waarin expliciet wordt vermeld dat de consument het herroepingsrecht wenst in te roepen. Studio Xplo bevestigt onverwijld dit verzoek van de consument.
3. De termijn als bedoeld in lid 1 vangt aan:
a. Bij aankoop en levering van één product of meerdere producten die gelijktijdig worden geleverd: de dag waarop de consument het product of de producten heeft ontvangen;
b. Bij gelijktijdige aankoop van meerdere producten, waarbij de producten niet gelijktijdig geleverd worden: op de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen;
c. Bij het aangaan van diensten: de dag waarop de overeenkomst overeenkomstig artikel 5 tot stand komt;
d. Bij aankoop van een of meer producten die via de digitale weg worden geleverd: de dag waarop het product of de producten door de consument langs de digitale weg zijn ontvangen.
4. De bewijslast voor het juist en tijdig inroepen van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. Indien Studio Xplo de consument niet of niet tijdig heeft gewezen op het herroepingsrecht, wordt de termijn uit lid 1 verlengd voor de duur van 12 maanden.
6. De consument draagt zorg voor een voorzichtige en zorgvuldige omgang met het product gedurende de herroepingstermijn. Hierbij gaat de consument bij de inspectie en controle van het product niet verder dan strikt noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van het niet voldoen aan de vereiste voorzichtigheid en zorgvuldigheid als bedoeld in het vorige lid.
8. De kosten die verbonden zijn voor het inroepen van het herroepingsrecht, waaronder begrepen het terugzenden van het product of de producten, komt voor rekening van Studio Xplo. Studio Xplo zal consument op verzoek uiterlijk binnen 14 dagen compenseren in deze kosten.
9. Het vorige lid is niet van toepassing, indien de consument zonder voorafgaande instemming van Studio Xplo gebruik maakt van een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering. Studio Xplo is slechts gehouden de kosten van deze goedkoopste standaardlevering aan de consument te compenseren, het meerdere komt voor rekening van de consument.
10. De consument heeft niet het recht om de overeenkomst met Studio Xplo te herroepen als bedoeld in lid 1, indien:
a. Die overeenkomst is gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Studio Xplo worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
b. Overeenkomsten tot het aangaan van een of meerdere door Studio Xplo te verrichten diensten, indien het verrichten van deze diensten reeds voor het inroepen van het herroepingsrecht is aangevangen;
c. Het product en/of de dienst specifiek is ontworpen, geproduceerd en/of vervaardigd voor deze individuele consument;
d. Er sprake is van verzegelde producten, waarvan de zegeling na levering is verbroken;
e. Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de consument geen gebruik kan dan wel wenst te maken van het herroepingsrecht.
11. Indien de consument het herroepingsrecht inroept, komen hiermee alle aanvullende overeenkomsten en/of afspreken van rechtswege te vervallen.

Artikel 8 – De prijs

1. Gedurende het aanbod en de looptijd van de overeenkomst heeft Studio Xplo niet het recht de prijs van de producten en/of diensten te verhogen.
2. In afwijking van lid 1 heeft Studio Xplo het recht de prijs te verhogen indien dit het directe gevolg is van een wijziging in de BTW-tarieven.
3. In afwijking van lid 1 is Studio Xplo gerechtigd prijswijzigingen door te voeren, indien:
a. Dit in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen;
b. Afnemer instemt met de prijswijziging; of
c. De prijswijziging ten minste 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst wordt doorgevoerd en afnemer bevoegd is de overeenkomst op te zeggen tegen de datum dat de verhoging ingaat.

Artikel 9 – Betaling

1. Na totstandkoming van een overeenkomst overeenkomstig artikel 4 zendt Studio Xplo de consument een factuur met het aan Studio Xplo te betalen bedrag.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de consument het in de factuur vermelde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen op het daarop vermelde rekeningnummer.
3. Indien het bedrag voor de producten en/of diensten meer bedraagt dan €500,-, is Studio Xplo gerechtigd een voorschot te verlangen van ten hoogste 50% van het totaalbedrag.
4. Indien de consument de factuur en/of aanbetaling niet binnen de in lid 2 gestelde termijn voldoet, stelt Studio Xplo de consument in gebreke, waarna verzuim intreedt. Vanaf het intreden van verzuim is over het bedrag als vermeld op de factuur tevens wettelijke rente verschuldigd.
5. Indien de consument de factuur en/of aanbetaling niet binnen de in lid 2 gestelde termijn voldoet, heeft Studio Xplo het recht het reeds geleverde product te reclameren overeenkomstig artikel 7:39 e.v. Burgerlijk Wetboek. Indien nog geen levering heeft plaatsgevonden heeft Studio Xplo het recht de levering op te schorten tot gehele voldoening van de factuur.
6. Indien de consument de factuur en/of aanbetaling niet binnen de in lid 2 gestelde termijn voldoet, heeft Studio Xplo voorts het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. ontbinding te vorderen bij de kantonrechter. Alle daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de consument. Hieronder wordt in ieder geval verstaan; binnen- en buitengerechtelijke incassokosten, kosten voor juridische bijstand en eventuele proceskosten.
7. Bezwaren die de consument na het sluiten van de overeenkomst kenbaar maakt aangaande de factuur, schorten de betalingsverplichting uit hoofde hiervan niet op.

Artikel 10 – Levering en uitvoering overeenkomst

1. Studio Xplo zal de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de producten en/of diensten.
2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten rust tot op het moment van aflevering bij Studio Xplo.
3. Levering van de producten en/of diensten geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, op het door de consument opgegeven adres.
4. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van de producten en/of diensten uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het aangaan van de overeenkomst.
5. Indien levering binnen de in het vorige lid vermelde termijn niet mogelijk blijkt, stelt Studio Xplo de consument hiervan onverwijld op te hoogte. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of vernietigd, vindt ongedaanmaking van de reeds door partijen verrichte (rechts)handelingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontbinding, plaats.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Studio Xplo behoudt zich het eigendomsrecht op alle geleverde en nog af te leveren producten voor, totdat de consument alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Studio Xplo heeft voldaan.
2. Onder de verplichtingen als bedoeld in het vorige lid wordt in ieder geval verstaan de volledige koopprijs, inclusief eventuele rente en/of belastingen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Studio Xplo verricht de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar beste kunnen en weten.
2. Indien de consument desalniettemin schade lijdt, is Studio Xplo slechts aansprakelijk indien het ontstaan van deze schade het onmiddellijke gevolg is van een aan Studio Xplo toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Studio Xplo is slechts verplicht de schade te vergoeden die het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare wanprestatie. Onder deze directe en onmiddellijke schade wordt derhalve niet verstaan: gederfde winst, omzet en/of besparingen, gemiste kansen en/of goodwill en/of gemiste vermogensvermeerderingen.
3. Studio Xplo is niet aansprakelijk voor schade aan het product of de producten, ontstaan na levering aan de consument.
4. Studio Xplo is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm en van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van door de consument onjuist en/of onvolledig verstrekte gegevens en/of informatie.
5. De in dit artikel vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet dan wel bewuste schuld c.q. roekeloosheid zijdens Studio Xplo of haar ondergeschikten.

Artikel 13 – Overmacht

1. Studio Xplo is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de consument indien nakoming van deze verplichting voor haar onmogelijk is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, enige rechtshandeling of krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. De opeisbaarheid van de prestatie die voortvloeit uit de overeenkomst staat aan een beroep op overmacht door Studio Xplo niet in de weg.
3. Studio Xplo is gerechtigd de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, zonder dat Studio Xplo schadeplichtig wordt jegens de consument en/of een derde. Indien deze periode de duur van twee maanden overschrijdt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er schadeplichtigheid bij een der partijen jegens de andere partij ontstaat.
4. Indien en voor zover Studio Xplo ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen of deze, ondanks de overmachtsituatie, geheel of gedeeltelijk zal nakomen, en aan het nagekomen resp. na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Xplo gerechtigd dit gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Opzegging en beëindiging duurovereenkomst
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen beide partijen een duurovereenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen partijen een duurovereenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd, niet tussentijds opzeggen.
3. In afwijking van het vorige lid kan de duurovereenkomst voor bepaalde tijd die de duur van één jaar overschrijdt, na verloop van één jaar tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.
4. Tussentijdse opzegging als bedoeld in lid 1 en 3 geschiedt middels een aangetekend schrijven aan de andere partij waaruit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig blijkt dat deze partij de duurovereenkomst wenst op te zeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Artikel 15 – Klachten

1. De consument dient klachten met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en/of afwikkeling van de overeenkomst en/of dienstverlening van Studio Xplo zo spoedig
2. mogelijk, binnen bekwame tijd, doch uiterlijk twee maanden nadat deze zijn gerezen, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk in te dienen bij Studio Xplo.
3. Studio Xplo zal de ontvangst van de klacht binnen zeven werkdagen aan de consument bevestigen. Hierbij stelt Studio Xplo de consument onverwijld op de hoogte van de wijze van afwikkeling van de klacht.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze voorwaarden, alsmede op het aanbod en de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien er geschillen ontstaan omtrent de totstandkoming, uitvoering en/of afwikkeling van het aanbod, de overeenkomst of deze voorwaarden zullen partijen in overleg treden en tot een constructieve oplossing trachten te komen.
3. Indien partijen er niet in slagen tot een constructieve oplossing te komen voor het gerezen geschil, zal het in volledige omvang worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg.